Našička razvojna agencija NARA d.o.o.

Našice, 08. studenog 2019.

Našička razvojna agencija Nara d.o.o. je pokrenula postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava novog službenog vozila.

Rok za dostavu ponuda je 18. studenog 2019.g. do 10:00 sati.

Kompletne dokumente sa svim prilozima možete preuzeti u word dokumentu ovdje:


Našice, 22. siječnja 2019.

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA USLUGU PROVEDBE EDUKACIJSKIH MODULA ZA PODUZETNIKE Poštovani,

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. kao nositelj projekta „InfoEduNet – mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“ referentne oznake KK.03.1.2.05.0027 dužna je provesti edukacijske radionice za poduzetnike koje će se odvijati u tri različita modula s ciljem informiranja poduzetnika.

Naziv projekta: InfoEduNet – mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva

 1. Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

 • OIB: 90549192141
 • Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 7
 • 31 500 Našice
 • Kontakt osoba: Magdalena Vidaković – Gelenčir
 • Telefon: 091/649-03-61
 • E-mail adresa: nara.nasice@nasice.hr
 1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interes ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi:

Temeljem članka 80. stavka 2, točke 2 ZJN 2016 naručitelj objavljuje da ne postoje subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa, u smislu članka 76. i 77. ZJN 2016.

 1. Vrsta postupka nabave:

Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave usluga temeljem Pravilnika o provedbi i postupka jednostavne nabave Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.

 1. Procijenjena vrijednost nabave

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 96.000,00 kn bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost nabave (u kn bez PDV-a) po grupama:

Grupa 1: Usluga voditelja radionice „Zakoračimo u poduzetništvo“: 24.000,00 kn

Grupa 2: Usluga voditelja radionice „Definiranje pravca razvoja“: 36.000,00 kn

Grupa 3: Usluga voditelja radionice „Faktori stabilnosti i konkurentnosti na tržištu“: 36.000,00 kn

 1. Dokumentacija za nadmetanje

Dokumentaciju čine: Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima, a cijelosti je dostupna na adresi sjedišta Naručitelja i na službenoj stranici Našičke razvojne agencije NARA d.o.o.: https://nara-nasice.eu/

 1. Način realizacije nabave

Po provedenom postupku sklopit će se ugovor o pružanju usluga.

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Projekt pod nazivom „InfoEduNet – mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, koji provodi Našička razvojna agencija NARA d.o.o., broj ugovora: KK.03.1.2.05.0027 financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt obuhvaća ulaganje u razvoj novih tipova usluga unutar usluge provedbe edukacija kroz različite edukacijske module i uvođenje Poduzetničkog informacijskog pulta kao novog tipa usluga informiranja poduzetnika.

Edukacijske radionice odvijati će se u tri različita modula, a svaki modul će biti prilagođen pojedinim fazama poslovanja. Navedene nove usluge osigurati će odnosno stvoriti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva kroz stjecanje novih znanja i vještina poduzetnicima u svim razvojnim fazama i bolju informiranost kao ključ gospodarske uspješnosti MSP-ova te povećati broj MSP-ova korisnika poduzetničke potporne institucije.

Predmet nabave je usluga provedbe edukacijskih modula za poduzetnike, podijeljena u tri grupe:

Grupa 1: Usluga voditelja radionice „Zakoračimo u poduzetništvo“

Grupa 2: Usluga voditelja radionice „Definiranje pravca razvoja „

Grupa 3: Usluga voditelja radionice „Faktori stabilnosti i konkurentnosti na tržištu“

 1. OPIS PREDMET NABAVE

Usluga voditelja radionice „Zakoračimo u poduzetništvo“

Za potrebe održavanja radionice „Zakoračimo u poduzetništvo“, odnosno edukacijskih predavanja u sklopu radionice, potrebno je ugovoriti jednog ili više vanjskih suradnika. Planirano je 16 sati po radionici za vanjske suradnike, tri radionice tijekom provedbe projekta, ukupno 48 radnih sati vanjskog suradnika. Radionica je namijenjena poduzetnicima početnicima koji će kroz 24 satnu radionicu poduzetnicima osigurati stjecanje osnovnih znanja o razradi poduzetničke ideje, važnostima poslovnog planiranja, financijskom planiranju poslovanja i investicijskih ulaganja, osnove knjigovodstva i poreznog sustava, pravnim oblicima poslovanja – pravima i obvezama, te važnosti istraživanja tržišta i marketinškog promišljanja u početnoj fazi poslovanja. Svrha edukacije je opstanak i zadržavanje na tržištu odnosno povećanje stope preživljavanja MSP-ova. Radionica se planira realizirati svaki treći mjesec počevši od veljače 2019. odnosno tri puta do kraja provedbe projekta.

Usluga voditelja radionice „Definiranje pravca razvoja“

Za održavanje radionice angažirati će se usluge vanjskih suradnika. Planirano je 24 sata po radionici za vanjske suradnike, tri radionice tijekom provedbe projekta, ukupno 72 radna sata vanjskog suradnika. Modul II. „Definiranje pravca razvoja“ koji govori o potrebi definiranja pravca razvoja nakon ulaska odnosno probijanja na tržištu namijenjen je poduzetnicima u fazi rasta i razvoja, a baviti će se temama poput značenja uloge i današnjih marketinških trendova značajnih za rast poslovanja. Seminar će dati znanja poduzetnicima o postojećim marketinškim strategijama, značenju istraživanja tržišta prodaje i nabave, segmentiranju i pozicioniranju na tržištu u odnosu na konkurenciju. Ukazati na važnost primjene strategijskog i operativnog planiranja, ulozi poslovnog savjetovanja i značenju za razvoj poslovanja, ali i pojasniti kritične faktore za uspjeh poslovanja. Usluga voditelja projekta definiranje metodologije provedbe radionice i održavanje tri radionice u trajanju 24 sata/radionici. Radionica se planira realizirati svakih tri puta do kraja provedbe projekta.

Usluga voditelja radionice „Faktori stabilnosti i konkurentnosti na tržištu“

Za održavanje radionice angažirati će se usluge vanjskih suradnika. Planirano je 24 sata po radionici za vanjske suradnike, tri radionice tijekom provedbe projekta, ukupno 72 radna sata vanjskog suradnika. Modul III. Namijenjen je poduzetnicima koji su postigli stabilnost na tržištu i određeni konkurentni položaj koji je potrebno zadržati. Edukacijom će poduzetnici steći određena znanja o načinima i mogućnostima stvaranja dodane vrijednosti proizvodu koja će osigurati postojeću stabilnost i omogućiti daljnji razvoj poslovanja. Obraditi će se teme poput pregovaračkih i komunikacijskih vještina, upravljanje kvalitetom, prednostima poslovnog povezivanja i udruživanja u klastere odnosno proizvođačke organizacije. Radionice će se održati u ukupnom trajanju od 24 sata. Usluga voditelja projekta definiranje metodologije provedbe radionice i održavanje tri radionice u trajanju 24 sata/radionici. Radionica se planira realizirati svakih tri puta do kraja provedbe projekta.

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

 1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Sukladno člancima 251. i 252. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekti iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

8.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom a osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/085., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačanje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (“Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (“Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. pod točaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 9.1.

8.2. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Javni naručitelj obvezan je kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:
8.2.1. Izjava kojom se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz članka 251., stavka 1. ZJN 2016. Izjava mora sadržavati sve okolnosti iz navedenog članka zakona, a može je dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta uz ovjeru pečatom.
8.2.2. Izjavu gospodarskog subjekta, ovjerenu i potpisanu od strane odgovorne osobe, u kojoj gospodarski subjekt potvrđuje kako:
– nije učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,
– nije pokazao značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih ugovora čija je posljedica bila privremeni raskid ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija.

Dokazi sposobnosti ponuditelja

Ponuditelji su dužni uz dostavu ponuda dostaviti dokaze o sposobnosti i to:

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

 1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (preslika)

 2. Financijsko izvješće za prethodnu poslovnu godinu iz kojeg je vidljiv godišnji promet

 3. Gospodarski subjekt mora dokazati da će u pružanju usluge sudjelovati najmanje:

– 1 osoba visoke stručne spreme, s minimalno tri godine iskustva na djelatnostima srodnima predmetu nabave i bar jednu dokazivu referencu koja se odnosi na održavanje edukacija srodnih predmetu nabave za grupu koju se javlja

U tu svrhu gospodarski subjekt za voditelja edukacije dostavlja životopis te presliku diplome odnosno potvrde koje sadržavaju podatke o osobi, nazivu edukacije te nazivu institucije za koju je edukacija obavljena.

Nedostatak bilo kojeg od ovih dokaza, ili ukoliko Naručitelj odgovarajućim sredstvima dokaže postojanje okolnosti iz točke 9.2., smatrat će se razlogom za odbijanje ili isključenje ponuditelja iz postupka nabave.

Traženi dokumenti mogu se priložiti u preslikama.

Ponuditelj se obvezuje predmetne usluge pružati savjesno, u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i pravilima struke.

 1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

Ponuda se obavezno dostavlja na ponudbenom listu. Ponude s popunjenim ponudbenim listom i traženom popratnom dokumentacijom moraju biti dostavljeno putem preporučene pošiljke ili osobno na adresu: Našička razvojna agencija NARA d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, do srijede, 30. siječnja 2019. godine do 12:00 sati s naznakom „Nabava usluge provedbe edukacijskih modula za poduzetnike“ i naznakom grupe za koju se podnosi ponuda.

Nema javnog otvaranja ponuda.

 1. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Rok početka – dan potpisivanja ugovora

Rok završetka – rujan, 2019. godine

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Plaćanja će se vršiti bezgotovinski, prijenosom sredstava u korist žiro- računa Izvoditelja navedenog u Ponudbenom listu.

Cijene utvrđene ugovornim troškovnikom su fiksne.

Za eventualno kašnjenje Naručitelja u plaćanju ugovorit će se zakonska zatezna kamata.

 1. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude bez PDV-a.

DIREKTORICA NAŠIČKE RAZVOJNE

AGENCIJE NARA d.o.o.:

Magdalena Vidaković – Gelenčir

Kompletne dokumente sa svim prilozima možete skinuti u word dokumentu ovdje:


Našice, 4. listopada 2018.

PREDMET: Poziv na podnošenje ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu promidžbe i vidljivosti

Poštovani,

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. kao nositelj projekta „ InfoEduNet – mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“ referente oznake KK.03.1.2.05.0027 dužna je izraditi web stranicu, održati TV emisije i radijske emisije u svrhu informiranja javnosti o tijeku i ostvarenim rezultatima u projektu.

Naziv projekta: InfoEduNet – mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva

 1. Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:
 • OIB: 90549192141
 • Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 7
 • 31500 Našice
 • Kontakt osoba: Magdalena Vidaković – Gelenčir
 • Telefon: 091/649-03-61
 • E-mail adresa: nara.nasice@nasice.hr
 1. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi:

Temeljem članka 80. stavka 2, točke 2 ZJN 2016 naručitelj objavljuje da ne postoje subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa, u smislu članka 76. i 77. ZJN 2016.

 1. Vrsta postupka nabave:

Naručitelj provodi postupak jednostavne nabave usluga temeljem Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Našičke razvojne agencija NARA d.o.o.

 1. Procijenjena vrijednost nabave

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 25.500,00 kn bez PDV-a.
Procijenjena vrijednost nabave (u kn bez PDV-a) po grupama:

Grupa 1 : Usluga izrade i održavanja web stranice – 7.000,00 kn
Grupa 2 : Usluga održavanja

TV emisija – 7.500,00 kn
Grupa 3 : Usluga održavanja radijskih emisija – 11.000,00 kn

 1. Dokumentacija za nadmetanje

Dokumentaciju čine: Poziv na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima, a u cijelosti je dostupna na adresi sjedišta Naručitelja i na službenoj stranici Našičke razvojne agencije NARA d.o.o. : https://nara-nasice.eu/

 1. Način realizacije nabave

Po provedenom postupku sklopit će se ugovor o pružanju usluga.

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

Projekt pod nazivom „InfoEduNet – mrežom savjetodavnih i stručnih usluga do povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, koji provodi Našička razvojna agencija NARA d.o.o., broj ugovora: KK.03.1.2.05.0027 financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt obuhvaća ulaganje u razvoj novih tipova usluga unutar usluge provedbe edukacija kroz različite edukacijske module i uvođenje Poduzetničkog informacijskog pulta kao novog tipa usluga informiranja poduzetnika. U cilju informiranja o projektu te provedbi novih te postojećih usluga i aktivnosti, potrebno je provesti nabavu usluge promidžbe i vidljivosti, odnosno izraditi i održavati web stranicu, održavati TV i radijske emisije.

Predmet nabave je Usluga promidžbe i vidljivosti, podijeljena u tri grupe :

Grupa 1 : Usluga izrade i održavanja web stranice

Grupa 2: Usluga održavanja TV emisija

Grupa 3: Usluga održavanja radijskih emisija

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Usluga izrade i održavanja web stranice

Za potrebe vidljivosti projekta projektnih aktivnosti neophodno je izraditi i održavati web stranicu tijekom trajanja projekta. Web stranica će služiti za pružanje informacija o projektu, održavanju edukacijskih radionica u okviru projekta, o ostvarenim rezultatima projekta ali i za redovito informiranje klijenata u koviru provedbe projektnih aktivnosti odnosno pružanja usluga informiranja u okviru poduzetničkog informacijskog pulta.

Usluga održavanja TV emisija

Kao još jedan element vidljivosti projekta planira se snimiti te emitirati tv emisije koje će predstaviti projekt, odnosno projektne aktivnosti, izvijestiti i napretku i ostvarenim rezultatima na projektu. Planira se održavanje 3 radijske emisije tijekom razdoblja provedbe projekta.

Usluga održavanja radijskih emisija

Kao element vidljivosti i informiranja o tijeku projekta, kao sredstvo najave provedbe edukacijskih radionica i kao sredstvo informiranja poduzetnika u okviru provedbe aktivnosti Poduzetničkog informacijskog pulta neophodno je održavati redovite radijske emisiji. Radijske emisije održavati će se tijekom provedbe projekta. Planira se održavanje 11 radijskih emisija tijekom razdoblja provedbe projekta.

OSNOVE ZA ISLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

 1. Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta

Sukladno člancima 251. i 252. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarski subjekti iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

8.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom a osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona
– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/085., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članka 279. članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (“Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (“Narodne novine”, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

ili

je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. pod točaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke 9.1.

8.2. Dokumenti kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Javni naručitelj obvezan je kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:
8.2.1. Izjava kojom se dokazuje nepostojanje osnova za isključenje iz članka 251., stavka 1. ZJN 2016. Izjava mora sadržavati sve okolnosti iz navedenog članka zakona, a može je dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta uz ovjeru pečatom.
8.2.2. Izjavu gospodarskog subjekta, ovjerenu i potpisanu od strane odgovorne osobe, u kojoj gospodarski subjekt potvrđuje kako:
– nije učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet,
– nije pokazao značajne ili opetovane nedostatke tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnih ugovora čija je posljedica bila privremeni raskid ugovora, naknada štete ili druga slična sankcija.

Dokazi sposobnosti ponuditelja

Ponuditelji su dužni uz dostavu ponuda dostaviti dokaze o sposobnosti i to:

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

 1. Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (preslika)

 1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

Ponuda se obavezno dostavlja na ponudbenom listu. Ponude s popunjenim ponudbenim listom i traženom popratnom dokumentacijom moraju biti dostavljeno putem preporučene pošiljke ili osobno na adresu: Našička razvojna agencija NARA d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 7, 31500 Našice, do petka, 19. listopada 2018. godine do 12:00 sati s naznakom „Nabava usluge promidžbe i vidljivosti“ i grupe za koju se podnosi ponuda.

Nema javnog otvaranja ponuda.

 1. Rok početka i završetka izvršenja ugovora

Rok početka – dan potpisivanja ugovora

Rok završetka – do listopada 2019. godine

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Plaćanaj će se vršiti bezgotovinski, prijenosom sredstava u korist žiro- računa Izvoditelja navedenog u Ponudbenom listu.

Cijene utvrđene ugovornim troškovnikom su fiksne.

Za eventualno kašnjenje Naručitelja u plaćanju ugovorit će se zakonska zatezna kamata.

 1. Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude bez PDV-a.

DIREKTORICA NAŠIČKE RAZVOJNE

AGENCIJE NARA d.o.o.:

Magdalena Vidaković – Gelenčir

Kompletne dokumente sa svim prilozima možete skinuti u word dokumentu ovdje:

Na ovoj web stranici koristmo kolačiće u svrhu poboljšanja performansi stranice i analitike koja nam služi za poboljšanje korisničkog iskustva. Prihvaćam Pročitaj više